راهنمای نگارش

از نظر محتوا

مقالات جهت پذیرش و چاپ در این مجله می بایست دارای عنوان، چکیده به زبان فارسی(برای مقالات فارسی) و انگلیسی، واژگان کلیدی، مقدمه، پیشینه، روش، نتیجه گیری و فهرست کامل منابع باشد.

در ضمن فهرست منابع می بایست به دو بخش فارسی(برای مقالات فارسی) و لاتین تفکیک شده و منابع به ترتیب متن مرتب شوند.

 

 از نظر شکل ظاهری

 مقاله باید در محیط word و با فونت  B Nazanin تایپ شده و حجم هر مقاله حداکثر بین 20-15 صفحه باشد.

تعداد کلمات کلیدی حداقل 4 و حداکثر 6 کلمه و به صورت فارسی(برای مقالات فارسی) و انگلیسی نوشته شوند.

چکیده مقاله به زبان فارسی(برای مقالات فارسی) و انگلیسی  و حداکثر شامل 150کلمه نوشته شود.

برای ارجاع دهی به شیوه درون متنی APA استفاده شود.

مثلا در متن مقاله بعد از نقل مطالب ،باید درون کروشه [شماره مرجع ذکر شود]،مثال [1]

 

و نیز در قسمت منابع در پایان مقاله باید بصورت زیر نوشته شود:

  نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (سال انتشار). عنوان کتاب. مصحح یا مترجم، محل نشر: نام ناشر.نام خانوادگی ، نام (سال انتشار). عنوان مقاله. عنوان مجله، دوره،  شماره.

 اطلاعات مرتبط با درجه علمی ،وابستگی سازمانی ،سازمان محل کار یا تحصیل نویسنده(شامل نشانی دقیق ،شماره تلفن و آدرس ایمیل ) همراه با مقاله ارائه شود.

 فهرست منابع در پایان مقاله به صورت زیر و به ترتیب الفبایی نویسندگان در بخش فارسی(برای مقالات فارسی) و انگلیسی تنظیم شود:

کتاب: نام خانوادگی، نام (سال انتشار)، عنوان کتاب، نام و نام خانوادگی مترجم (در صورتی که کتاب ترجمه باشد)، محل نشر، ناشر.

مقاله: نام خانوادگی، نام (سال انتشار)، عنوان مقاله، نام نشریه، دوره، شماره، شماره صفحات مقاله در نشریه.

پایان نامه/ رساله: نام خانوادگی، نام (سال انتشار)، عنوان پایان نامه، پایان نامة کارشناسی ارشد/ رسالة دکتری چاپ نشده، نام دانشگاه.

 

نکات مهم 

نویسنده یا نویسندگان می بایست با تدوین و ارسال نامه ای همراه با مقاله ،عدم ارسال مقاله برای مجله دیگر بصورت همزمان یا عدم پذیرش و چاپ مقاله را در مجلات دیگر متعهد شوند.

مسئولیت محتوا و مطالب ارائه شده در مقاله برعهده نویسنده یا نویسندگان خواهد بود.

هیئت تحریریه مجله در نحوه ویراستاری و یا تنظیم و خلاصه نمودن مطالب مقالات در صورت لزوم،آزاد خواهد بود.