شرایط پذیرش مقالات

کلیه مقاله های ارسالی به این مجله باید با زمینه تخصص و فعالیت نشریه ارتباط داشته باشند و از نظر آموزشی یا پژوهشی حاصل کار و مطالعات نویسنده باشد.

مقالات در دو زبان فارسی و انگلیسی قابل انتشار می باشند.

مقالات نباید در مجلات دیگر پذیرش یا چاپ شده باشند.

برای ارجاع دهی به منابع و فهرست نویسی باید از شیوه استاندارد APAاستفاده شده باشد.

کلیه مقالات باید با رعایت اصول و ضوابط اخلاق علمی پژوهشی تنظیم شده باشند.(ارائه گواهی کد اخلاق از دانشگاه ،موجب تسریع در روند خواهد بود).

مجله مسئولیتی نسبت به مطالب مندرج در مقالات نداشته و چاپ مقالات از لحاظ حقوقی و علمی مسئولیتی را متوجه مجله نمی نماید و کلیه مسئولیتهای مطالب مقالات بر عهده نویسنده یا نویسندگان می باشد.

ارسال مقالات فقط از طریق سایت مجله امکان پذیر خواهد بود و ارسال از طریق ایمیل یا موارد دیگر پذیرفتنی نیست.

هر مقاله باید از بخش های زیر تشکیل شده باشد:

مشخصات مقاله:

نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان به ترتیب میزان فعالیت و مشارکت علمی  و مرتبه علمی

نشانی کامل نویسنده مسئول مکاتبات به دو زبان فارسی و انگلیسی (ایمیل و شماره تماس)

عنوان مقاله باید خلاصه و گویا بوده و موضوع پژوهش را بطور دقیق تشریح نماید و بیش از بیست کلمه نباشد.

چکیده فارسی مشتمل بر شرح خلاصه و گویا از مقاله  و  در بر گیرنده مساله،اهداف ،روش پژوهش،نمونه و یافته های پژوهشی.

چکیده فارسی بیش از یک پاراگراف و 250 کلمه نباشد.

واژگان کلیدی پژوهش بیشتر از 6 مورد نباشند.

مقدمه،بیان مساله،ضرورت و اهمیت پژوهش،نمونه پژوهشی،روش انجام پژوهش ،روش های تحلیل داده ها، یافته ها و نتایج حاصل از پژوهش، بحث و نتیجه گیری،پیشنهادات برخاسته از پژوهش و محدودیتهای احتمالی انجام پژوهش، سایر بخش های مقالات را تشکیل می دهند.