راهنمای ارسال مقاله

پس از ارسال موفق مقاله آیک ایمیل حاوی نام و کد مقاله ثبت شده در سایت فصلنامه به آدرس ایمیل نویسنده ارسال می شود.
لطفا دقت نمائید این ایمیل در یکی از دو قسمت spam ویا inbox قابل مشاهده خواهد بود.